Σάρτη, Σιθωνία-Χαλκιδική

Πολιτική απορρήτου

Hotel Olga

Πολιτική απορρήτου

Σκοπός της πολιτικής

Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι πολύ σημαντική για την ξενοδοχείο Όλγα. Η παρούσα πολιτική σάς ενημερώνει σχετικά με τις πρακτικές συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του “ξενοδοχείου Όλγα” μέσω του δικτυακού τόπου της, μεταξύ άλλων τις κατηγορίες των δεδομένων που συλλέγει, διατηρεί και επεξεργάζεται, τον σκοπό συλλογής τους, τις κατηγορίες των προσώπων στα οποία κοινοποιούνται τα δεδομένα σας, καθώς και τα δικαιώματά σας. Το “ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ” καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε είναι αληθή και ακριβή. Επίσης, παραθέτει ορισμένα από τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνει η εταιρεία προκειμένου να προστατεύει την εμπιστευτικότητα των δεδομένων και παρέχει ορισμένες εγγυήσεις για όσα η εταιρεία δεν προτίθεται να πράξει.

Δέσμευση της «ξενοδοχείου Όλγα»
Πεποίθησή μας στο«ξενοδοχείο Όλγα» είναι ότι η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων των πελατών μας είναι εξαιρετικά μεγάλης σημασίας. Δεσμευόμαστε να παρέχουμε στους πελάτες μας εξατομικευμένες υπηρεσίες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις τους και με τρόπο που διασφαλίζει την ιδιωτικότητά τους. Οι πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα (δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα) χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την «ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» και τους υπαλλήλους της προκειμένου να ανταποκρινόμαστε στα αιτήματά σας και να σας εξυπηρετούμε καλύτερα, σε συμμόρφωση με την παρούσα πολιτική. Τα άτομα που διαχειρίζονται τις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα είναι εκπαιδευμένα στη χρήση των κατάλληλων διαδικασιών. Οι εκπρόσωποι και οι πάροχοι υπηρεσιών της «ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» είναι υποχρεωμένοι να κρατούν τις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα εμπιστευτικές και να μην τις χρησιμοποιούν για άλλο σκοπό πέραν εκείνων που συνδέονται με την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών στην «ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ».

Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να ερωτηθείτε από την «ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» αν θα μπορούσαμε να μοιραστούμε πληροφορίες με άλλα αξιόπιστα τρίτα μέρη. Εφόσον προβλέπεται τέτοιου είδους διαμοιρασμός πληροφοριών με συγκεκριμένα τρίτα μέρη, θα ενημερωθείτε κατά τη στιγμή συλλογής των εν λόγω πληροφοριών. Η «ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» καθορίζει τους τύπους των επιχειρήσεων στο σχετικό σημείο συλλογής των πληροφοριών, περιγράφει τα είδη των πληροφοριών που πρόκειται να διαβιβάσει (π.χ. την ταχυδρομική διεύθυνση ή το email σας) και προβαίνει στη διαβίβασή τους σε τρίτα μέρη μόνο εφόσον δώσετε τη συγκατάθεσή σας.